Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật tại tỉnh Khánh Hòa của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa

Chi tiết theo file đính kèm./.

Các tệp gắn kèm: