Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

     Với tinh thần “Phát huy truyền thống của ngành Địa chất đoàn kết, dân chủ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vững mạnh toàn diện”, trong hai ngày 7, 8 tháng 7 năm 2020, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành công tốt đẹp.

1

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Công Thành Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí: Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Quyền Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ TN&MT cùng các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, các đồng chí Lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT: Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn thể Bộ; Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính; Đảng ủy Tổng cục KTTV; Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai; Đảng ủy Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường…

 

 

2

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

     Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Cảnh Dương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh: Sự phát triển của Tổng cục đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Tổng cục từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

     Tổng cục trưởng đề nghị Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ; phát huy tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới” tham gia tích cực, trách nhiệm và có hiệu quả cao nhất vào nội dung, để hoàn thành chương trình của Đại hội đã đề ra nhằm góp phần vào sự thành công của Đại hội.

3

Các đại biểu tham dự Đại hội

4

Đồng chí Đỗ Cảnh Dương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội

     Đaị hội đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục đều đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cấp phép hoạt động khoáng sản, kinh tế địa chất và khoáng sản, thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc toàn diện.

5

Đảng viên biểu quyết nhất trí các nội dung của Đại hội

     Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Ngành…

     Phương hướng, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ tới

     Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

6

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa mới

     Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trực thuộc, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động tích cực xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản, làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vững mạnh toàn diện.

     Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ số vào quản lý tài liệu địa chất, khoáng sản, quan tâm hơn đến việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

     Quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

     Đại hội đã biểu quyết, quyết tâm thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2020-2025:

     1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về địa chất và tài nguyên khoáng sản đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, khả thi phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

    2. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực của các đơn vị sự nghiệp công lập trong Tổng cục theo hướng cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước cấp, nâng cao khả năng tự chủ của đơn vị, hướng đến đổi mới công tác quản lý theo mô hình quản trị doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

     3. Thực hiện tốt việc xây dựng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục; tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị.

     4. Thực hiện Chương trình cải cách hành chính, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Mục tiêu đến năm 2021 đảm bảo 100% các văn bản chính thức trao đổi của Tổng cục được thực hiện dưới dạng điện tử; một số các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4.

     5. 100% cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động và thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã đề ra.

     6. 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) coi đây là việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên.

     7. 100% các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05 và 100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ xây dựng bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao bằng những nội dung, cam kết cụ thể làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

     8. Hằng năm, 100% Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Tổng cục xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     9. 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng.

     10. Phấn đấu hàng năm trên 60% chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; không có tổ chức đảng yếu kém; 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có từ 15-20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     11. Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 100% các tổ chức đảng trực thuộc. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc.

     12. Mỗi năm phấn đấu kết nạp đảng từ 30-40 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ Đảng và 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng chính thức.

     13. Hằng năm, 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công khai những việc cán bộ, công chức phải được biết, được tham gia và được kiểm tra, giám sát theo quy định của Chính phủ. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

     14. Xây dựng các tổ chức chính trị, đoàn thể Công đoàn, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức, hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh.

     Tại Đại hội, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá cao Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

7

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa mới ra mắt Đại hội

8

Toàn cảnh Đại hội

     Đại hội đã bầu được 22 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục khóa III; tại Hội nghị Ban Chấp hành lần I đã bầu được 06 đồng chí tiêu biểu trong Ban Chấp hành về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo quản lý vào Ban Thường vụ Đảng ủy khóa III, Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng cục trưởng giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục khóa III, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục đã tặng những bó hoa tươi thắm và bày tỏ tình cảm sâu sắc cảm ơn về những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục khóa II không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

10

Tặng hoa BCH khóa cũ

     Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, nhất trí trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam