Đại hội Đảng các cấp

Công bố kết quả xét chọn nhà đầu tư góp vốn điều tra cơ bản ĐC về KS