Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Khoáng sản (ASOMM) ra đời vào tháng 12 năm 1995 tại Băng Cốc, Thái Lan dựa trên đề xuất của Ban Thư ký ASEAN và In-đô-nê-xi-a tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 5 được tổ chức vào ở Băng Cốc, Thái Lan.

ASOMM là diễn đàn để các quan chức cấp cao các quốc gia thành viên ASEAN thảo luận nhằm tăng cường hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản, với mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp khai khoáng trong khu vực. Cụ thể là hỗ trợ các chương trình công nghiệp hóa cho mỗi quốc gia thành viên và tăng cường các hoạt động thương mại về hàng hóa khoáng sản trong khối ASEAN.

Photo: Pxfuel

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản (AMMin) được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 04 tháng 08 năm 2005, tại Kuching, Sarawak, Malaysia. Theo quy định, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản (ASOMM+3) được tổ chức hằng năm và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản (AMMin) được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Năm 2021, Việt Nam vinh dự là nước đăng cai Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường thực hiện tổ chức Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan tại Việt Nam. Ngày 24 tháng 08 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định số 1650/QĐ-BTNMT và 1651/QĐ-BTNMT thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan.

 

Các tệp gắn kèm: