Hỏi - Đáp

Theo quy định hiện hành, muốn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 12, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố) hồ sơ bao gồm:

Theo quy định hiện hành, muốn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 11, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 11); báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình, chi phí đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò;

Theo quy định hiện hành, muốn xin chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 10, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 10) kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng;

Theo quy định hiện hành, muốn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại từng phần diện tích thăm dò khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 9, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muồn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 8) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (Mẫu số 9);

Theo quy định hiện hành, muốn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 8, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muồn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 7);

2. Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng và chi phí thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng công việc và dự toán chi phí thăm dò tiếp tục;

Theo quy định hiện hành, hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 7, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muồn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 5);

2. Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình hệ thống toạ độ vuông góc VN2000 theo nguyên tắc: 

Theo quy định hiện hành, muốn xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 6, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muồn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ bao gồm:

1. Đơn trả lại giấy phép (Mẫu số 4);

2. Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép.

Theo quy định hiện hành, muốn xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 5, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muồn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ xin gia hạn trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn (Mẫu số 3);

2. Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm xin gia hạn.

Theo quy định hiện hành, muốn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 21, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản cần phải nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 23);

2. Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền chế biến khoáng sản;