Hỏi - Đáp

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về Khoáng sản cụ thể như thế nào?

Theo quy định tại Điều 9, Nghị định 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ và Điều 3, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản sản cụ thể như sau:

Những tổ chức, cá nhân như thế nào thì được phép tham gia hoạt động khoáng sản ?

Điều 6, Luật Khoáng sản và các điều 15, 16,17,18, Chương IV, Nghị định 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định, tổ chức, cá nhân muốn tham gia hoạt động khoáng sản phải hội đủ các điều kiện sau đây:

Hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về Khoáng sản được hiểu như thế nào?

Theo quy định của pháp luật về Khoáng sản (Điều 2, Luật Khoáng sản) thì hoạt động khoáng sản bao gồm các hoạt động:

- Khảo sát khoáng sản;

- Thăm dò khoáng sản;

- Khai thác khoáng sản (bao gồm cả hoạt động khai thác tận thu khoáng sản);

- Chế biến khoáng sản.

Theo quy định hiện hành, muốn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 19, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản cần phải nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

1. Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 21);

2. Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép.

Theo quy định hiện hành, muốn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 18, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản cần phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 20);

2. Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến.

Theo quy định hiện hành, muốn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 17, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản cần phải nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 19);

2. Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;

Theo quy định hiện hành, muốn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 16, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản cần phải nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 18);

2. Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền khai thác khoáng sản;

Theo quy định hiện hành, muốn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 15, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cần phải nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 17) và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

Theo quy định hiện hành, muốn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 14, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản cần phải nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

1. Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 15) hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (Mẫu số 16);

Theo quy định hiện hành, muốn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cần phải gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 13, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muốn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cần phải nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 14);