Hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về Khoáng sản được hiểu như thế nào?

Theo quy định của pháp luật về Khoáng sản (Điều 2, Luật Khoáng sản) thì hoạt động khoáng sản bao gồm các hoạt động:

- Khảo sát khoáng sản;

- Thăm dò khoáng sản;

- Khai thác khoáng sản (bao gồm cả hoạt động khai thác tận thu khoáng sản);

- Chế biến khoáng sản.