Chính thức tiếp nhận thẩm định hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục đã thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò chì-kẽm khu vực Nậm Shi (thuộc khu Pù Đồn), xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện của của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vào ngày 28 tháng 02 nă

Theo quy định hiện hành, hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 4, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muồn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ bao gồm:

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 45, Điều 46, Luật Khoáng sản thì tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

A. Quyền:

1- Được mua khoáng sản đã khai thác hợp pháp; nhập khẩu thiết bị, công nghệ, vật liệu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động chế biến; tiến hành chế biến khoáng sản theo quy định của giấy phép;

2- Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản đã được chế biến theo quy định của pháp luật;

Các quy định về Giấy phép chế biến khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản như thế nào?

Theo quy định tại Điều 44, Luật Khoáng sản tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chế biến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt động khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều 61, Nghị định 76/2000/NĐ-CP, Giấy phép chế biến khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản với các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân xin phép chế biến có đủ điều kiện theo quy định tại các Điều 15 và 16 của Nghị định 76/2000/NĐ-CP;

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản như thế nào?

Theo quy định tại Điều 32, Luật Khoáng sản thì quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản cụ thể như sau:

A. Quyền:

1- Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác theo quy định của pháp luật;

2- Tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của giấy phép; thăm dò trong khu vực đã được cấp giấy phép khai thác;

Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo pháp luật về Khoáng sản như thế nào?

Theo quy định tại Điều 31, Luật Khoáng sản và các Điều 26, Điều 27, Nghị định 76/2000/NĐ-CP thì các quy định về Giấy phép khai thác khoáng sản cụ thể như sau:

1- Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 29, Điều 30, Luật Khoáng sản Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

A. Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1 - Sau sáu tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản không tiến hành hoạt động thăm dò mà không có lý do chính đáng;

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản như thế nào?

Theo quy định tại Điều 26, Điều 27, Luật Khoáng sản thì quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản cụ thể như sau:

A. Quyền:

1 - Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực được phép thăm dò theo quy định của pháp luật;

2 - Tiến hành thăm dò theo quy định của giấy phép;

Giấy phép khảo sát khoáng sản bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 24, Luật Khoáng sản thì Giấy phép khảo sát khoáng sản bị thu hồi khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

1 - Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng sản vi phạm một trong các quy định tại Điều 23 của Luật Khoáng sản mà không khắc phục trong thời hạn do Chính phủ quy định kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản đã có văn bản thông báo;

2 - Khu vực được phép khảo sát bị công bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Khoáng sản;

Khi tham gia hoạt động khảo sát khoáng sản, tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có quyền và nghĩa vụ theo luật định như thế nào?

Tại Điều 22, Luật Khoáng sản quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng sản cụ thể như sau:

A. Quyền:

1 - Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích khảo sát và khu vực được phép khảo sát theo quy định của pháp luật;

2 - Tiến hành khảo sát theo quy định của giấy phép;