Phó Vụ trưởng : Nguyễn Đức Thu

Phó Vụ trưởng : Nguyễn Tiến Phương

 

I. Vị trí và chức năng:

        Vụ Khoáng sản là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng về cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản. 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

        1. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản góp ý, phúc đáp tổ chức, cá nhân theo phân công của Tổng Cục trưởng.

        2. Chủ trì thực hiện việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chủ trì thực hiện việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên phạm vi toàn quốc; góp ý, theo dõi việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

       3. Chủ trì tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra thực địa hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, hủy bỏ Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu là khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khu vực khai thác khoáng sản; hồ sơ phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, quyết định đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        4. Thường trực Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục (Văn phòng một cửa).

       5. Quản lý, lưu trữ và theo dõi hồ sơ, cơ sở dữ liệu liên quan đến giấy phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản trong phạm vi cả nước; lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản.

        6. Chủ trì tham gia ý kiến về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản do các Bộ, ngành, địa phương xây dựng.

        7. Theo dõi, tổng hợp hoạt động đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản, hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản.

        8. Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản, các khoáng sản không phải là hàng hóa được phép đưa ra nước ngoài.

        9. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

      10. Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoáng sản cho cán bộ công chức, viên chức của Tổng cục và các địa phương.

       11. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

      12. Phối hợp thực hiện quy định về việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

       13. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động khoáng sản.

       14. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính hoạt động của Vụ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

       15. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

       16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

         3. Cơ cấu tổ chức  
       1. Vụ Khoáng sản có Vụ trưởng, không quá 03 Phó Vụ trưởng và các công chức.

       2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

       3. Các Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

      4. Công chức trong Vụ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về thực hiện nhiệm vụ được phân công.