Vụ trưởng : La Thanh Long

Phó Vụ trưởng: Vũ Văn Thắng

Phó Vụ trưởng: Tống Tiến Định

I. Vị trí và chức năng:

Vụ Kế hoạch -Tài chính là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê và đầu tư phát triển.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; văn bản phúc đáp các tổ chức, cá nhân theo phân công của Tổng Cục trưởng.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 5 năm, hàng năm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giao kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

3. Chủ trì thẩm định dự toán đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản, đề tài khoa học công nghệ nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự án ODA; thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; dự toán sửa chữa lớn tài sản và các hạng mục công việc khác có liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

4. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

5. Thực hiện quản lý tài chính, kế toán thuộc trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II.

6. Phối hợp hướng dẫn và kiểm tra việc lập, thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản nguồn vốn ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

7. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách trong hoạt động dịch vụ địa chất khoáng sản của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

8. Phối hợp kiểm tra, thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá các công trình địa chất trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; kết quả thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

9. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

10. Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục.

11. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán lĩnh vực địa chất khoáng sản.

12. Quản lý tài sản, thiết bị nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định.

13. Thực hiện cải cách hành chính hoạt động của Vụ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê.

15. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởngvà trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.