Phó Vụ trưởng Phụ trách: Nguyễn Thanh Thảo

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Thùy Dung

 

I. Vị trí và chức năng:

Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học, Công nghệ là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; văn bản phúc đáp các tổ chức, cá nhân theo phân công của Tổng Cục trưởng.

2. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm của Tổng cục.

3. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án, đề tài khoa học, công nghệ của Tổng cục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ theo chức năng nhiệm vụ của Vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Kiểm tra, giám sát quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thẩm định các chương trình, dự án và đề tài có đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ.

6. Chủ trì đánh giá tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị; đề xuất chương trình đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

7. Nghiên cứu, cập nhật những tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản; là đầu mối tiếp nhận, phát triển, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

8. Quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục; hướng dẫn áp dụng các sáng kiến, sáng chế, phát minh, kết quả nghiên cứu khoa học; thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng Sáng kiến, Sáng chế và Sở hữu trí tuệ.

9. Chủ trì xây dựng kế hoạch, đề xuất chương trình hợp tác quốc tế song phương, đa phương và tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập, sửa đổi công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế về địa chất và khoáng sản dài hạn, 5 năm, hàng năm.

10. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan đón tiếp và làm việc với các cá nhân, tổ chức quốc tế theo uỷ quyền của Tổng Cục trưởng.

11. Chủ trì xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung, thủ tục đối ngoại để lãnh đạo Tổng cục làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tham dự các hội thảo, hội nghị quốc tế và đi công tác ở nước ngoài.

12. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm; là đầu mối tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

13. Là đầu mối đảm bảo tuân thủ việc thực hiện Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

14. Cập nhật các thông tin quan trọng thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên thế giới cung cấp cho Lãnh đạo Tổng cục và các cơ quan, đơn vị của Tổng cục.

15. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính hoạt động của Vụ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

16. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

17. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình nhiệm vụ các lĩnh vực công tác được giao.

18. Thực hiện hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học, Công nghệ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học, Công nghệ chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.