Vụ trưởng: Trần Mỹ Dũng

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Bá Minh

Phó Vụ trưởng: Mai Trọng Tú

 

I.Vị trí và chức năng:

           Vụ Địa chất là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

        1. Chủ trì xây dựng chương trình kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản dài hạn, 5 năm; dự án, đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hàng năm

        2. Chủ trì xây dựng chiến lược khoáng sản; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chương trình dự án, đề án và công trình quan trọng quốc gia vể địa chất và khoáng sản; chủ trì khoanh định khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia; tham gia khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán  nhỏ lẻ.

        3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản góp ý, phúc đáp tổ chức, cá nhân theo phân công của Tổng Cục trưởng.

        4. Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản và di sản địa chất, bảo tồn địa chất, công viên địa chất; công bố tiêu chuẩn cơ sở ngành.

        5. Hướng dẫn việc lập, thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, điều tra đánh giá khu vực có khoáng sản độc hại; các đề án thăm dò khoáng sản; công tác bảo tàng, thông tin và  lưu trữ địa chất của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

        6. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về địa chất và khoáng sản, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, bảo tàng địa chất, công viên địa chất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

        7. Tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đăng ký về di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất theo quy định của pháp luật.

        8. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất và trong phân tích các loại mẫu địa chất, khoáng sản các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

        9. Là cơ quan thường trực thẩm định nội dung kỹ thuật, chất lượng thi công các đề án, báo cáo điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất; các đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đối với các khu vực có dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

        10. Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thống kê, kiểm kê tài nguyên khoáng sản.

        11. Quản lý, giám sát biên tập, công bố, xuất bản và phát hành tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, các loại bản đồ địa chất quốc gia, các ấn phẩm khác về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật; quản lý thông tin, mẫu vật địa chất khoáng sản.

        12. Tham gia quản lý chất lượng các đề tài khoa học công nghệ do các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

        13. Kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ địa chất, khoáng sản do các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện.

        14. Tham gia phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ địa chất khoáng sản cho cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục và các địa phương.

        15. Tham gia kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

        16. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực công tác được giao.

        17. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính hoạt động của Vụ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

        18. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

        19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao

III. Cơ cấu tổ chức

        1. Vụ Địa chất có Vụ trưởng, không quá 03 Phó Vụ trưởng và các công chức.

        2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

        3. Các Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

        4. Công chức trong Vụ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về thực hiện nhiệm vụ được phân công.