Vụ trưởng : Nguyễn Thị Mai Diên

Phó Vụ trưởng: Trần Thế Tài

Phó Vụ trưởng : Đặng Quang Khải


I. Vị trí và chức năng:

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, kỷ luật; phòng, chống tham nhũng; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1.Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản góp ý, phúc đáp của tổ chức, cá nhân theophân công của Tổng Cục trưởng.

2. Chủ trì xây dựng đề án cơ cấu tổ chức vàchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc.

3. Chủ trì xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực dài hạn; kế hoạch tuyển dụng biên chế hàng năm cho các cơ quan hành chính và định biên viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

4. Chủ trì xây dựng các quyết định phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục về các lĩnh vực tổ chức quản lý cán bộ, chế độ chính sách, lao động, tiền lương và các lĩnh vực khác theo yêu cầu cải cách hành chính.

5. Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Cục trưởng; triển khai quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ 5 năm và điều chỉnh bổ sung hàng năm.

6. Trình Tổng Cục trưởng các quyết định: thành lập ban chỉ đạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, xin từ chức, tiếp nhận, chuyển công tác, biệt phái, thăm quan học tập ở nước ngoài, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

7. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; là đầu mối triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt.

9. Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục về chế độ chính sách, lao động và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo định kỳ và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.

10. Là đầu mối liên hệ với các Hội, Tổ chức phi Chính phủ, theo dõi, báo cáo Tổng Cục trưởng về hoạt động của các Hội, Tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

11. Chủ trì hoặc tham gia công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo các nội dung liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ theo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì kiểm tra hướng dẫn công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng, công tác tự vệ, an toàn lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

13. Quản lý hồ sơ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện Tổng cục quản lý và hồ sơ công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục.

14. Trình Tổng Cục trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng chức danh khoa học và các chức danh khác cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật.

15. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

16. Tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ.

17. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực công tác được giao.

18. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.