Chánh Văn phòng: Trần Phương

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Đức Thắng

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Quang

 

I. Vị trí và chức năng:

       1. Văn phòng Tổng cục là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện quản trị hành chính văn phòng, tổng hợp các thông tin hoạt động chuyên môn, quản lý công nghệ thông tin và công tác thi đua khen thưởng của Tổng cục; quản lý kế hoạch, tài chính, quản trị công sở của Cơ quan Tổng cục.

       2. Văn phòng Tổng cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

I. Nhiêm vụ, quyền hạn. 

       1. Trình Tổng Cục trưởng quy chế làm việc của Tổng cục, nội quy, quy định của Cơ quan Tổng cục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng quy chế làm việc của các đơn vị.

       2. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác; lập báo cáo kết quả công tác theo định kỳ của Tổng cục.

       3. Quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng cục. Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục 5 năm, hàng năm; chủ trì và chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình trang Website của Tổng cục.

       4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ tân, khánh tiết phục vụ các hội nghị, hội thảo, họp báo, làm việc, tiếp khách, các hoạt động nhân các ngày lễ và đi công tác của Lãnh đạo Tổng cục.

       5. Tổng hợp lịch làm việc tuần, chương trình công tác tháng, quý của Lãnh đạo Tổng cục; đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản các cuộc họp do Lãnh đạo Tổng cục chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục.

       6. Đôn đốc, giám sát việc chuẩn bị các văn bản do các Vụ chuyên môn, nghiệp vụ, các Cục chức năng được giao xử lý; kiểm tra về thể thức, thủ tục hành chính và tính pháp lý trong việc ban hành văn bản của Tổng cục; tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, bảo mật của cơ quan Tổng cục.

       7. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ hành chính, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục.

       8. Chủ trì xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được giao hoặc theo phân công của Tổng Cục trưởng.

       9. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Tổng cục; theo dõi, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trực thuộc; tổ chức công tác tuyên truyền, truyền thông của Tổng cục.

     10. Chánh Văn phòng là người phát ngôn nhân danh Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức, cá nhân khi được Tổng Cục trưởng ủy quyền.

     11. Trình Tổng Cục trưởng ban hành quy chế công tác văn thư, hành chính, văn hóa công sở của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, hành chính, văn hóa công sở các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổ chức thực hiện các quy chế, nội quy, bảo đảm trật tự, kỷ luật và an toàn trong khu Cơ quan        Tổng cục.

     12. Tổ chức công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, phòng chống bệnh dịch, theo dõi sức khỏe của Cơ quan Tổng cục; theo dõi y tế dự phòng, bệnh nghề nghiệp các đơn vị trực thuộc.

     13. Tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài vụ của đơn vị dự toán cấp III Cơ quan Tổng cục.

     14. Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, bảo đảm điều kiện làm việc của Cơ quan Tổng cục.

     15. Quản lý công chức và người lao động thuộc Văn phòng của Tổng cục.

     16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

     1. Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

     2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng; xây dựng nội quy làm việc của Văn phòng; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng Cục trưởng.

     3. Các Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

     4. Bộ máy giúp việc Chánh Văn Phòng

     a) Phòng Hành chính Tổng hợp.

     b) Phòng Công nghệ Thông tin.

     c) Phòng Quản trị.

     d) Phòng Tài chính - Kế toán.