Lãnh đạo Tổng cục qua các thời kỳ

Tổng cục trưởng qua các thời kỳ

Đ/c Hồ Đắc Liên
Đồng chí Hồ Đắc Liên
Giám đốc sở Địa chất (1955 - 1956)

 

Đ/c Lê Văn Đức

Đồng chí Lê Văn Đức
Cục trưởng Cục Địa chất (1957-1959)

 

Đ/c Nguyễn Văn Điệp

Đồng chí Nguyễn Văn Điệp
Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất (1962-1979)

 

Đ/c Trần Đức Lương

Đồng chí Trần Đức Lương
Tổng cục trưởng Tổng Cục Mỏ - Địa chất (1980 - 1987)

 

Đ/c Phạm Quốc Tường

Đồng chí Phạm Quốc Tường
Tổng cục trưởng Tổng Cục Mỏ - Địa chất (1988 - 1990)

 

Đồng chí Trần Đy

Đồng chí Trần Đy
Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (1991 - 1996)

Đ/c Nguyễn Tiến Phương

Đồng chí Nguyễn Tiến Phương
Cục trưởng Cục quản lý Tài nguyên khoáng sản (1991 - 1996)

 
 
Đồng chí Đỗ Hải Dũng Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1996 - 1999)

Đồng chí Đỗ Hải Dũng
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1996 - 1999)

 

Đồng chí Trần Xuân Hường Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1999 - 2008)

Đồng chí Trần Xuân Hường
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1999 - 2008)

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (2008 đến ngày 30/6/2011)
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (1/7/2011 - 09/4/2014)
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (10/4/2014 - 31/7/2015)

 

Đồng chí Đỗ Cảnh Dương

Đồng chí Đỗ Cảnh Dương
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1/8/2015- đến nay)