Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2558 /ĐCKS-VP

V/v góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

- Các Cục, Vụ chức năng;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Quy chế của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã được dự thảo và chỉnh sửa nhiều lần. Tới thời điểm này một số vấn đề đã được xem xét phản biện, chỉnh sửa cho phù hợp với hoạt động thực tế của Tổng cục. Vì vậy, Quy chế có nhiều điểm khác so với các dự thảo trước. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ và cho ý kiến cụ thể để Văn phòng tổng hợp và trình ban hành vào nửa đầu tháng 01/2013.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã đăng tải dự thảo Quy chế làm việc lên trang website của Tổng cục qua địa chỉ mục Tin tức sự kiện/Hoạt động của Tổng cục. Ý kiến góp ý của đơn vị bằng văn bản gửi về Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và file mềm gửi theo địa chỉ email: vanphong@dgmv.gov.vn trước ngày 05 tháng 01 năm 2013 để tổng hợp.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thông báo và đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lãnh đạo Tổng cục (báo cáo);

- Lưu VT, TL(26)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH

đã ký

 


La Thanh Long