Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt

 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG

   Trang chủ

    Giới thiệu

    Bản đồ

    Góp  ý & Liên hệ

CƠ QUAN

   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 

  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT

      

        Sau khi  Sở Địa chất Đông Dương thành lập năm 1898, hai nhà địa chất Pháp là các ông Lantenois  và Mansuy  được giao nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Địa chất.

       Năm 1914 Bảo tàng được hoàn thành trong khuôn viên của Sở tại số 6 Phạm Ngũ Lão Hà Nội. Theo bài viết của ông Blondel (năm 1928) khi đó là giám đốc Sở Địa chất Đông Dương, Bảo tàng là ngôi nhà một tầng có kích thước (39x9,5)m..

       Năm 1995 cải tạo nhà Bảo tàng từ một tầng có kích thước (39x9,5)m thành nhà ba tầng với tổng diện tích cả ba tầng là 1111,5 m2 , Bộ Công nghiệp được thành lập; Cục Địa chất Việt Nam trực thuộc Bộ này.  

               

 

Lịch sử phát triển bảo tàng địa chất 

Trở về trang trướcTrang trước                                                                                 Đến đầu trangÐầu trang

 

 

MẪU VẬT MỚI

Cuc da

Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm

Bản quyền : Bảo tàng địa chất