Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt
 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG
   Trang chủ
    Giới thiệu
    Bản đồ
    Góp  ý & Liên hệ
CƠ QUAN
   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

LIÊN KẾT WEBSITE
CÁC XUẤT BẢN PHẨM ĐỊA CHẤT

CÁC XUẤT BẢN PHẨM ĐỊA CHẤT

   Bảo tàng trưng bày một số ấn phẩm chính của ngành Địa chất theo các nội dung chính như sau:

- Các chuyên khảo đi kèm Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 và 1/1.000.000.

- Thuyết minh tóm tắt của các loạt tờ Bản đồ địa chất 1/200.000.

 

- Quy phạm, quy chế, quy định cho các chuyên ngành khác nhau của địa chất.

- Các công trình nghiên cứu của các Viện, Liên đoàn Địa chất.

- Tạp chí Địa chất

     -  Tóm tắt Báo cáo, Proceedings của các Hội nghị, Hội thảo Địa chất quốc gia, quốc tế và khu vực tổ chức tại Việt Nam do ngành Địa chất chủ trì hoặc phối hợp tổ chức.

Tủ trưng bầy các xuất bản phẩm địa chất

      

       Một số các xuất bản phẩm

Trở về trang trướcTrang trước                                                                                 Đến đầu trangÐầu trang

HOẠT ĐỘNG
  Cộng tác khoa học
  Chương trình tra cứu
  Quầy hàng lưu niệm
  Các ấn phẩm địa chất
MẪU VẬT MỚI
Cuc da
Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm
Bản quyền : Bảo tàng địa chất - Thiết kế : VPtek Co,.Ltd