Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt

 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG

   Trang chủ

    Giới thiệu

    Bản đồ

    Góp  ý & Liên hệ

CƠ QUAN

   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 

CỘNG TÁC KHOA HỌC

Bảo tàng Địa chất có khả năng cộng tác với cá nhân và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài để tiến hành các đề án nghiên cứu  trên các lĩnh vực sau:

 

·        Hướng dẫn công tác bảo tàng cho các cơ sở lưu giữ, trưng bày mẫu vật địa chất

·        Thu mua và trao đổi mẫu vật.

·        Nghiên cứu về địa chất học, khoáng sản, di sản địa chất.

·        Các ứng dụng Công nghệ thông tin trong địa chất.

·        Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm Bảo tàng Địa chất.

 

 Các mục đăng ký cộng tác khoa học:

-         Tên đơn vị, cá nhân cộng tác, địa chỉ liên lạc

-         Người chủ dự án cộng tác khoa học

-         Nội dung dự án

-         Dự trù kinh phí, nguồn vốn dự án

                                                          Gửi Email

Trở về trang trướcTrang trước                                                      Đến đầu trangÐầu trang

 

MẪU VẬT MỚI

Cuc da

Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm

Bản quyền : Bảo tàng địa chất - Thiết kế :