Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 3 năm 2019

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2414/QĐ-BTNMT về việc Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản  Đợt 3 năm 2019. Theo đó Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đăng thông tin lên Cổng thông tin điện tử để các đơn vị được biết.

Nguồn tin: Cục Kinh tế địa chất và Khoáng sản