Đại hội Đảng các cấp

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ

      Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Công văn số 1148/ĐCKS-TCCB ngày 05 tháng 05 năm 2016; Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

      Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm các chuyên ngành:

      1).Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản: 10 người, trong đó:

            - Kỹ sư địa chất: 05 người

            - Kỹ sư Địa vật lý: 01 người

            - Kỹ sư Trắc địa: 01 người

            - Cao đẳng địa chất: 03 người

      2) Cử nhân kinh tế: 01người; công tác kế hoạch Đoàn Địa chất 406 (Quảng Bình)

      Nội dung chi tiết xin đọc file đính kèm

Các tệp gắn kèm:
Các thẻ (tags):

Các tin liên quan