Thông báo kết luận số: 633 /TB-ĐCKS ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại buổi họp kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã chủ trì buổi họp kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008...

Các tệp gắn kèm:
Các thẻ (tags):

Các tin liên quan