Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận số 592/TB-ĐCKS ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản

Ngày 04 tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản...

Các thẻ (tags):

Các tin liên quan