Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông báo kết luận số 591/TB-ĐCKS ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện 02 nhiệm vụ thuộc đề án 47

Ngày 04 tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện đề án: “Bay đo từ trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt nam” và “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven biển Việt Nam”...

Các thẻ (tags):

Các tin liên quan