Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận số: 509/TB-ĐCKS ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt II

Ngày 02  tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Nghe Vụ Khoáng sản báo cáo kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt II...

Các tệp gắn kèm:
Các thẻ (tags):

Các tin liên quan