Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận số 442/TB-ĐCKS ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp triển khai thực hiện Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28/11/2013

Ngày 06 tháng 03  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai thực hiện Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm  2013...

Các thẻ (tags):

Các tin liên quan