Khối Thi đua III tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014: Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Khối thi đua III - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng của 11 đơn vị thuộc Khối thi đua III.

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Khối trưởng Khối Thi đua III năm 2013 đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Khối Thi đua III.

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Khối trưởng Khối Thi đua III năm 2013 đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Khối Thi đua III.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013, ông Nguyễn Văn Thuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất Khoáng sản, Khối trưởng Khối thi đua III năm 2013 cho biết: năm qua, Khối Thi đua III đã tiến hành thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức thành công Lễ Ký giao ước thi đua; tổ chức thành công Hội thao ngành tài nguyên và môi trường - Khối Thi đua III năm 2013; tiến hành họp trù bị Hội nghị tổng kết năm 2013 của Khối, triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến các đơn vị liên quan.

Đặc biệt, năm 2013, Khối được Bộ TN&MT phân bổ 2 Cờ thi đua của Chính phủ, 2 Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đề xuất 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Khối năm 2013. Là Khối thi đua đầu tiên của Bộ đã ban hành Quy chế hoạt động của Khối.

Sang năm 2014, Khối Thi đua III sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Bám sát và tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện và triển khai có hiệu quả công tác thi đua của các đơn vị nói riêng và trong toàn Khối thi đua III nói chung.

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 508/BTNMT-TĐKTTT về việc kiện toàn các Khối thhi đua thuộc Bộ, theo đó, Khối Thi đua III gồm 11 đơn vị. Việc được bổ sung thêm 03 đơn vị chứng tỏ lãnh đạo Bộ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua III trong những năm vừa qua. Đây vừa là niềm vinh dự của Khối cũng chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Khối thi đua III nói riêng và ngành tài nguyên và môi trường nói chung sẽ từng bước được phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Chuyển giao Khối trưởng Khối Thi đua III giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Cục Công nghệ thông tin.

Chuyển giao Khối trưởng Khối Thi đua III giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Cục Công nghệ thông tin.

Tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-BTNMT công nhận Khối trưởng Khối Thi đua III năm 2014 là Cục Công nghệ thông tin, Khối phó là Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Khối Thi đua III tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.

Các thẻ (tags):