Đại hội Đảng các cấp

Kết luận thanh tra trong hoạt động khai thác bauxit tại khu Tây Tân Rai, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

KẾT LUẬN THANH TRA về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác  bauxit tại khu Tây Tân Rai, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam