Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Tin 75 năm Ngành Địa chất Việt Nam

Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Với tinh thần “Phát huy truyền thống của ngành Địa chất đoàn kết, dân chủ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vững mạnh toàn diện”, trong hai ngày 7, 8 tháng 7 năm 2020, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành công tốt đẹp.